Od předsudků k rasismu

Sedmáci se zúčastnili workshopu Od předsudků k rasismu. Přijel jim ho přednést mladý muž Lukáš Nápravník z neziskové organizace Nesehnutí z Brna. Cílem workshopu bylo seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit si svoje předsudky a předsudky ve společnosti. Zkusili  také společně odhalit komunikační bariéry a rizika, která na základě předsudků vznikají a která mohou ústit nejen v xenofobní uvažování, ale také v rasismus. Žáci byli velmi pozorní i aktivní a nakonec byli lektorem pochváleni.Pro všechny měl workshop velký přínos.

               (Mgr. Miloslava Mandíková)


Od předsudků k rasismu

Nebezpečí neonacismu

Workshop deváťákům přiblížil hlavní rysy neonacistické ideologie a zároveň ukázal, že některé její rysy jsou ve společnosti běžně rozšířené. Vedl  k zamyšlení nad tím, jak v sobě tyto tendence odhalit a jak s nimi pracovat, jak se ideologie může šířit společností a zda je možné tomu zabránit.

                                  (Mgr. Miloslava Mandíková)


Nebezpečí neonasismu

Den vody - "Bez vody nelze žít"

V rámci enviromentální výchovy naše škola pořádá mnoho akcí: jezdí např. do Ekocentra Velké Pavlovice, slavíme Den Země nebo také Den vody. Z důvodu
nepříznivého počasí jsme si tentokrát připomněli Světový den vody až 21. 4. místo 22.3. Na tento den si třídní učitelé vypracovali prezentaci, pracovní listy a trasu na vycházku do okolí.
6. třída šla k soutoku řeky Trkmanky a Dyje, povídali jsme si o těchto řekách, pozorovali jsme, co zde roste, žije a jak člověk změnil tyto toky.
7. třída se byla podívat na čističku vody, kde žáci absolvovali přednášku a bavili se hlavně o tom, jak je potřeba chránit vodní zdroje a neplýtvat vodou. Pak se šli
projít parkem, kde pozorovali rostliny, ptáky a ostatní živočichy, kteří by bez vody nemohli existovat.
8. třída se vydala po nové kolonádě a pozorovala studny, kde jsou zásoby pitné vody a zúčastnili se velmi poučné  přednášky v budově Úpravny vody Lednice   Dozvěděli se, že nejzdravější a nejvíce kontrolovaná je voda z "kohoutku".  Pak se vydali kolem Mlýnského a Prostředního rybníka, zde také pozorovali krajinu, živočichy a rostliny.
9. třída se zajímala hlavně o Lednické rybníky, co je napájí, co v nich žije, bavili se také o eutrofizaci vody, proč jsou Lednické rybníky chráněny, a pozorovali
ptáky. Jejich vycházka směřovala k Prostřednímu rybníku, Hlohoveckému rybníku a k Nesytu. Cílem byla Červená studánka, kterou vybudovali Lichenštejnové a odkud čerpali pitnou vodu do lednického zámku.
Myslím si, že se tento projekt velmi zdařil, mnoho žáků vůbec neznalo naše okolí a na některých místech byli poprvé. Hlavně jsme si však všichni připomněli, že máme být pokorní k přírodě a chránit si ji, protože všechno souvisí se vším a "bez vody nelze žít".

  (Mgr. Dagmar Košťálová,  koordinátora enviromentální výchovy ZŠ Lednice)


Beseda s panem Bořivojem Sedláčkem

Žáci devátého ročníku probírají v těchto dnech v hodinách dějepisu téma "Druhá světová válka". Aby byla výuka co nejzajímavější a taky proto, že brzy oslavíme 70.
výročí konce války, pozvala jsem člověka, který jako mladý muž zažil válku, a to pana Bořivoje Sedláčka.  Žáky stručně seznámil s problematikou druhé světové války, pak jim poutavě povyprávěl o svých vlastních zážitcích a o tom, jak byla osvobozována Lednice a okolí. Celou hodinu žáci ani nedýchali, tak je výklad pana Sedláčka zaujal. Potleskem se s ním po hodině všichni rozloučili.                                                                    (M. Mandíková)


Beseda s panem Sedláčkem

"Stárneme po celý život, STÁRNEME ÚSPĚŠNĚ"

V pátek 13. března se žáci 9. třídy zúčastnili zážitkového semináře "Stárneme úspěšně", který byl realizován ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně pod vedením pana Mgr. Petra Kellnera. V první části projektu se žáci dozvěděli formou prezentace informace z oblasti stárnutí lidského organismu.  Prezentace byla zaměřena na procesy stárnutí, které  probíhají celoživotně, proto je nutné zabývat se tímto procesem již v období dospívání. Ve druhé části
projektu si sami žáci mohli vyzkoušet prožitkovou metodou simulaci syndromů stáří - poruchy zraku, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené citlivosti a obratnosti rukou. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti žáků o vlivu zdravého životního stylu na zdraví jedince, o procesu stárnutí s maximálním zachováním kondice a soběstačnosti. Projekt byl žáky velmi kladně hodnocen a významně podpořil Minimální preventivní program v letošním školním roce.                    (Mgr. MiloslavaMandíková)


Stárneme po celý život

Návštěvy ekocentra Trkmanka

V rámci environmentální výchovy byli žáci 6. A 3.března na exkurzi ve Velkých Pavlovicích, aby si rozšířili nejen učivo přírodopisu a zeměpisu, ale také dějepisu, občanské a rodinné výchovy. V nádherně opraveném zámečku, který je dnes centrem ekologické výchovy jsme se zúčastnili výukového programu: " Člověk pro přírodu - Příroda pro člověka."

Žáci zde byli seznámeni s problematikou životního prostředí. Formou brainstormingu jsme diskutovali o přínosech přírody člověku a taktéž o tom, jak se člověk k přírodě zpětně chová.  Ve  skupinách jsme malovali myšlenkovou mapu a pak jsme se věnovali návrhům, jak se více podílet na zlepšení vztahu k přírodě
nejen tříděním odpadů, ale i šetřením energiemi, šetřením vody, nekupováním zbytečně nových věcí, apod. Pak jsme si prohlédli město a všímali jsme si vinařských a drůbežářských závodů. Jeli jsme sem veřejnou dopravou, což bylo také zajímavé, a mohli jsme si z vlaku prohlédnout naši místní krajinu. V Zaječí na nás pěkně vykukovala Pálava s nejvyšší horou Děvín, Ve Velkých Pavlovicích jsme z dáli  viděli vesnici roku 2014 JM kraje - Vrbici. Byla to velmi poučná
exkurze.                                                                           

Také třída 8.A se zúčastnila exkurze do Velkých Pavlovic, a to 7. dubna, aby si rozšířila nejen učivo přírodopisu a zeměpisu, ale také dějepisu, občanské, rodinné výchovy a pracovních činností. Žáci této třídy se zúčastnili výukového programu: " Jsme to, co jíme". Bavili jsme se o tom, jaké potraviny jsou na našem trhu, odkud se co dováží a jak se různé plodiny pěstují. Seznámili se s pojmy ekologické zemědělství, biopotraviny, geneticky upravované potraviny, fair trade potraviny apod. Zopakovali jsme si také, jaké potraviny jsou nejzdravější a jak má vypadat náš jídelníček, abychom byli zdraví. Hlavně jsme si uvědomili, že máme číst etikety, odkud potraviny pochází a co všechno obsahují. Pracovali jsme ve skupinách, nebyla to strohá přednáška, ale byly zde i aktivity, abychom si všechno lépe pamatovali.  Všímali jsme si také potravinářských podniků ve Velkých Pavlovicích. Bylo to  poučné a stmelilo to třídní kolektiv.                  (Mgr. Košťálová Dagmar)


Stahuj a streamuj legálně!

Český dokument o hodnotách, které není fair zcizovat

Projekt Podporuj muziku, který má na starost český rapper Jonáš Lipo Červinka pod záštitou Mezinárodní federace hudebního průmyslu ve spolupráci s Ochranným svazem autorským, pojednává o problematice podporování hudebních interpretů a stahování hudby  zadarmo a  vysvětluje otázky ochrany
autorských práv na internetu a hodnoty hudby jako takové. V programu účinkují čeští hudební umělci Ben Cristovao, Paulie Garand a Ewa Farna. Přináší jejich názory a informace ze zákulisí vzniku a výroby hudebních děl. Kampaň je namířena hlavně na žáky druhého stupně základních škol. 22. ledna 2015 s tímto projektem na naši školu zavítal sám rapper Lipo a osmáky a deváťáky s touto problematikou seznámil. Nakonec si náš žák Benjamin Stagl zasoutěžil o CD s podpisem Lipa a fanoušci se s ním fotili. Akce byla velmi zdařilá a žáci ji hodnotili velmi pozitivně.
(Mgr. Miloslava Mandíková)


Stahuj a streamuj legálně!

Nebezpečná anorexie a Julie mezi slovy - beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou

4. 12. 2014 proběhly na naší škole besedy se spisovatelkou Petrou Dvořákovu. První dvě besedy byly určeny pro 2. až 5. třídu. Jejich tématem byl příběh desetileté Julie, která je hlavní hrdinkou knihy Julie mezi slovy. Děti poznávaly díky příběhu cizí slova, která mohou často slyšet z úst dospělých. Další besedy s názvem Nebezpečná anorexie byly určeny pro šesté, sedmé, osmé a deváté třídy. V rámci besedy se děti dověděly skutečné příčiny anorexie, příznaky a také, kde hledat pomoc, pokud se s problémem setkají. Beseda vycházela z knihy Já jsem hlad a v jejím rámci se děti snažily pomoci dívce, která má problém s jídlem. Děti pozorně poslouchaly, některé se i aktivně zapojovaly a z besed si určitě odnesly určitá ponaučení. Tyto problémy se mohou dotknout každého z nás.

                                                 (Mgr. M. Mandíková)


Čas proměn - program pro děvčata 6. a 7. ročníku

Společnost MP education s.r.o. zajišťuje  pro dívky ve věku 12 - 13 let přednášku, na které děvčata získávají základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojují si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopí souvislosti reprodukčního zdraví s budoucí úlohou matky. Děvčata se naučí chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomí si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Na naši školu přijela 16. 10. 2014 paní lektorka  Marie Šindelářová, která dívkám vysvětlila, že menstruační cyklus je přirozenou součástí ženy a poskytla jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používání. Rozdala jim balíčky Času proměn a seznámila s jejich obsahem.               (Mgr. M. Mandíková)


Čas proměn

Tajemství Věstonické venuše

Regionální muzeum v Mikulově pořádá pro žáky šestých ročníků naučný program v expozici Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích. 15. 10. 2014 se této akce zúčastnili i naši "šesťáci". Děti společně hledaly odpovědi na otázky, jak žili lidé v čase Věstonické venuše, jak lovili, čím se zdobili a kde bydleli. Zjistili, kdo a kde venuši našel a proč si jí tak ceníme. Během dvouhodinového programu si každý z účastníků vyrobil svou vlastní hliněnou venuši. Žáci obdrželi pracovní sešit a pohlednici. Hliněnou sošku, kterou si zhotovili, jim pracovníci muzea vypálí a dovezou do školy. (Mgr. M. Mandíková)


Věstonice

O Mojmírův poklad

Sedmáci se letos vypravili do Mikulčic soutěžit. Zúčastnili se totiž  vědomostní dějepisné soutěže s názvem O Mojmírův poklad.  Soutěžili ve skupinách
po 10 dětech. Úkolem bylo co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje  žáky k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého hradiště. Při soutěži žáci navštívili stálou expozici a prohlédli si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí. Celkově se zúčastnilo 7 škol s počtem 206 žáků. Bylo utvořeno 18 skupin. Naše škola získala jedno 4. a jedno 15. místo.
                                                         (Mgr. M. Mandíková)


Mikulčice

Hanin kufřík

V letošním školním roce jsem pro žáky devátého ročníku vybrala vzdělávací program s názvem Hanin kufřík. Tento výukový program připravuje Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově. Program této dílny je založený na podobném principu jako postupovala autorka knížky Hanin kufřík (K.Levinová, Hanin kufřík, Praha: Portál 2003). Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech, které dostali v archivní krabici (fotky, zápisy z deníků, malované
obrázky, dopisy, apod.) seznámili s osudy konkrétních osob z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Ve skupinkách potom samostatně zpracovali, s pomocí vlastní fantazie a na základě zjištěných fakt, životní příběh některé z těchto vybraných postav. Všichni účastníci obdrželi pracovní listy s otázkami, na které písemně odpovídali. Zároveň jim tyto pracovní listy pomáhali v sestavování příběhů. Nakonec vše představili svým spolužákům.
                                                     (Mgr. M. Mandíková)Hanin kufřík

Hravý architekt 2014 - děti na Pražském hradě

V úterý 23. 9. odjeli žáci 6. třídy pod dozorem paní učitelky Vysloužilové a pana učitele Straškráby autobusem na Pražský hrad.  Konal se zde druhý ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol, konaný v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha.  Naši šesťáci na konci minulého školního roku (jako páťáci) absolvovali v areálu lednického zámku přednášku o architektuře a poté
kreslili detaily zámeckých oken, bran, kašny a váz v parku. Z jejich výtvorů bylo vybráno šest kreseb, které byly vystaveny v prostorách Jiřského
kláštera na Pražském hradě.
Všechny zúčastněné děti byly pozvány na prohlídku této výstavy a byl pro ně připraven zajímavý program a dárky. Nejprve odešly do ateliéru umístěného pod Plečnikovou vyhlídkou. Zde se po zhlédnutí krátkého filmu o vzniku architektury staly malými architekty a z papírových  krabic stavěly hrady, malovaly detaily staveb, tvořily města z kostek a chrámy z modelovací hmoty. Poté se odebraly ke zhlédnutí výstavy o architektuře. Viděly spoustu modelů různých staveb z celé Evropy - mimo jiné i model celého lednického zámku (od jízdáren až po skleník), doprovodných nástěnných obrazů a také svá vybraná díla a i díla ostatních dětí z celé České
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Poslední částí programu byla prohlídka Plečnikových zahrad, která byla zajímavě komentovaná hradním architektem.
Mohu říci, že jsme si všichni den užili. I když jsme vyjížděli v 6,00 ráno a vrátili jsme se kolem půl osmé večer, určitě to stálo za to a pokud bude možnost v tomto projektu pokračovat, můžeme ho dalším páťákům nebo čtvrťákům jen doporučit.                         (Mgr. Stanislav Straškrába)


Hravý architekt

Preventivní vlak

            Na konci prázdnin přišla na školní email nabídka od Českých drah na exkurzi pro naše osmáky a deváťáky do Preventivního vlaku. V rámci této exkurze chtějí ČD upozornit teenagery na nebezpečí, která na ně čekají na nádražích, přednádražích či železničních přejezdech.
            Nabídku jsme pochopitelně využili a tak ve středu 24. 9. 2014 mohli vyrazit naši žáci do Břeclavi na nádraží na prohlídku Preventivního vlaku. Vlak se sestával ze dvou vagónů a dvou venkovních stanovišť.
            V prvním vagónu bylo zřízené kino, v němž žákům pustili film o nebezpečích na železnici. Jednalo se o úrazy elektrickým proudem, nehody při nesprávném pohybu po kolejích a na železničních přejezdech. Také se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty a že ne za všechna zpoždění mohou České dráhy. České dráhy jsou majiteli vlakových vozů a jejich zaměstnanců, kdežto druhá organizace vlastní železniční cesty, koleje, zabezpečovací zařízení a semafory.
            Poté se děti seznámily s vyprošťovací technikou (někteří si i vyzkoušeli odstřihnout za pomoci hydraulických nůžek kus automobilu), a také jim byl představen mobilní defibrilátor a takřka všichni se učili nepřímou srdeční masáž. Zopakovali si, jak mají správně postupovat při pomoci zraněnému.
            Na závěr jsme přešli do druhého vagónu, v němž nás zástupce Policie České republiky a vyšetřovatel Inspekce SŽDC opět upozorňovali a na fotografiích ukazovali nebezpečí a následky nesprávného chování v okolí železnice. Na závěr nám, po předchozím upozornění na drsnost a hrůzyplnost, promítli reálné fotografie
člověka po střetu s jedoucím vlakem. Myslím, že až nyní jsme si naplno uvědomili důležitost a smysluplnost Preventivního vlaku.
                                                                                          (Mgr. Stanislav Straškrába)


Preventivní vlak