Výchovné poradenství

Vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných

Od 1. 9. 2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 27/2016  Sb. o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných. Výtah z jejího znění najdete v přiloženém souboru ke stažení: Nová_vyhláška_27.doc.  Plné znění vyhlášky včetně příloh v souboru: vyhlaska_27_2016.pdf

Vyhláška_27

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:    Mgr. Jana Straškrábová

Konzultační hodiny:       středa15:00 - 16:30, nebo po předchozí dohodě kdykoliv

Kontakty: email: janastr@zslednice.cz     tel: 774 716 370

Poradenská činnost

 • žáci s obtížemi v oblasti učení a chovíní, žíci s osobními problémy
 • vyhledávání žáků se SPU a SPCH
 • doporučení žáků do PPP a SPC a komunikace s těmito zařízeními
 • práce s integrovanými žáky
 • tvorba a realizace IVP, spolupráce se žákem, zákonnými zástupci i pedagogy
 • diagnostika třídních kolektivů
 • individuální práce se žáky v případě žádosti řešit osobní, rodinnou či školní situaci
 • individuální konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce s žáky cizinci a jejich rodinami, podpora jejich začlenění do školy
 • podíl na přípravě a realizaci seznamovacího dne pro nově příchozí žáky ze ZŠ a MŠ Hlohovec
 • kariérové poradenství, nabídka a výběr SŠ
 • organizace exkurzí a dalších aktivit žákům osmého a devátého ročníku, které souvisí s jejich budoucím profesním uplatněním

Informace o volbě povolání a přijímacím řízení na SŠ

Viz násleující dokumenty:

JP17_Specifikace_pozadavku_CJL-ctyrlete-obory.pdf

JP17_Specifikace_pozadavku_MA-ctyrlete-obory.pdf

Základní informace k přijímacímu řízení

 Sdělení MŠMT k jednotné přijímací zkoušce 

 

 

Přihláška na SŠ - denní.xlsx

Přihláška na SŠ - talent..xlsx

 

Doporučené odkazy

www.jmskoly.cz - portál jihomoravského školství

www.atlasskolstvi.cz - informace k přijímacímu řízení

www.infoabsolvent.cz - informace o oborech, školách a uplatnění absolventů

www.cermat.cz - ilustrační testy z M a JČ

 

Přijímačky a úspěchy vycházejících žáků (2017)

Tak už zase jedna třída deváťáků končí povinnou školní docházku a chystá se na studia na střední školy. V dubnu vykonali státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a v květnu už věděli, kam zamíří po prázdninách. Máme radost, že se opět dva žáci dostali na
gymnázia, z toho jeden na matematické gymnázium do Brna, čtyři žáci budou studovat na strojních a stavebních průmyslovkách. Dvě žákyně byly přijaty na obchodní akademii a další dvě na střední pedagogickou školu. Také na střední vinařskou školu ve Valticích byli letos přijati tři studenti. Střední lesnická škola v Hranicích zaujala jednoho žáka a na uměleckořemeslné zpracování kovů do Uherského Brodu půjde studovat jedna žákyně. Z celkového počtu 18 vycházejících se 3 zbývající dostali na učební obory: dva na obor kuchař - číšník a z jednoho bude opravář motorových vozů. Stále převažuje zájem o maturitní obory: 83% žáků a pouze 17% volilo učební obor. Jsme rádi, že také technické obory zaujaly naše svěřence. Přejeme jim, aby je zvolené obory zajímaly a byli na svých studiích úspěšní.        

                                                         (Mgr.Jana Straškrábová, výchovná poradkyně)                                                
                                


Besedy ke snadnějšímu rozhodování o výběru SŠ

V prvním pololetí letošního školního roku jsme se účastnili zajímavých besed a exkurzí, které nám určitě pomohly k jednoduššímu rozhodování o volbě střední školy. Jako první nás na naší ZŠ navštívili  zástupkyně SŠ Strážnice, které našim žákům přiblížily umělecké obory s talentovou zkouškou, ale i obory strojírenství bez talentové zkoušky. Velmi zajímavé bylo setkání se studenty SPŠ chemické z Brna. Tři studenti  nám ukázali zajímavé pokusy s chemikáliemi, představili studijní obor aplikovaná chemie, vyučované předměty, podmínky přijímacího řízení a náročnost studia na této škole. 

O prezentaci své střední školy projevili zájem také zástupci dvou břeclavských škol. Byla to Soukromá střední škola manažerská a zdravotnická Břeclav a Střední průmyslová škola E. Beneše  a OA Břeclav. O studijní obory na těchto středních školách je pravidelně mezi našimi žáky největší zájem.

Nejzajímavější pro nás asi byly dvě besedy, které jsme letos absolvovali poprvé za spolupráce MCZ Lednice. V listopadu jsme se dozvěděli spoustu informací o dvou oborech SŠ rybářské a vodohospodářské J. Krčína z Třeboně, zopakovali jsme si znalosti o rybářství a rybnikářství a podívali jsme se na přípravu kapra, kterého jsme i ochutnali. Studijní nabídka této školy je dvouoborová – 3 letý obor rybář a 4 letý obor vodohospodář. Druhou školou byla SŠ lesnická z Hranic. Zde se dá studovat pouze jeden obor – lesnictví, ale zajímavostí o zahraničních studijních pobytech, o studiu, o praxi, o mimoškolních aktivitách, o nošení uniforem, o zdravení na chodbách jsme se dozvěděli nemálo. Závěrem této besedy byla možnost si prohlédnout loveckou pušku, pracovní oděv do lesa i helmu, sbírku brouků a druhů dřeva.                                  

(Mgr. Jana Straškrábová)

Jak žáci ZŠ Lednice uspěli při přijímacím řízení na SŠ - rok 2016

Měsíc březen je na každé základní škole ve znamení velkého rozhodování, kam po škole? Pro případ, že by žáci při přijímacím řízení na první škole neuspěli, měli možnost podat 2 přihlášky. Přesto vybírání nebylo lehké. V pátek 15. dubna proběhly státní přijímací zkoušky, na které se v našem okrese přihlásily 3 SŠ: Gymnázium Břeclav, Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov a SOŠ vinařská Valtice. Na ostatních státních SŠ se konaly vlastní přijímací testy následující dubnový týden. Soukromé školy letos přijímací zkoušky neměly, přijímaly žáky dle výsledků vzdělávání na ZŠ. Z 28 vycházejících žáků se jedna (4%) žákyně hlásila na gymnázium do Brna, ostatní žáci dali přednost 3-letým a 4-letým oborům na středních odborných školách. Zvolili si tak raději již nyní svou profesní orientaci. Na 4-leté SOŠ se dostalo 16 žáků (57%), na 3-leté SOU se přihlásilo 11 žáků (39%). V této třídě si žáci velmi rozumně a zodpovědně volili technické obory. Na 4-letých oborech bude pokračovat 21% a v 3-letých 29% žáků. Hoši a děvčata při svém výběru hlavně preferovali technické obory  na Střední průmyslové
škole E. Beneše a OA Břeclav, zajímali je obory uplatnitelné ve stavebnictví na SOŠ a SOU v Hustopečích, hlásili se i na  obory hotelnictví, cukrář, kuchař - číšník z SOŠ a SOU Mikulov a nebáli se takových oborů jako je letecký mechanik ze SŠ Kunovice či opravář motorových vozidel z Integrované SŠ Slavkov u Brna. Zvýšený zájem o technické obory připisujeme naší účasti ve dvou projektech na podporu technického a přírodovědného vzdělávání žáků. ZŠ Lednice se poslední 3 roky účastnila jako partnerská škola těchto projektů s Gymnáziem Břeclav a SPŠ E. Beneše a OA Břeclav. Gymnázium pro naše žáky připravilo a financovalo 10 laboratorních cvičení z fyziky, chemie a biologie, exkurze do Národního technického muzea v Praze, do planetária a Technického muzea v Brně, do laboratoří na Masarykově univerzitě v Brně, do Lipky v Moravském krasu. Největší úspěch ovšem měly návštěvy v Science centru Vida Brno a chemická show. SPŠ Břeclav nachystala pro žáky základních škol technické kroužky, které ve druhém roce dokonce probíhaly na naší škole pod vedením Ing. J. Spěváka. Součástí projektu byla také exkurze do SPŠ E. Beneše a OA Břeclav a do výrobních podniků našeho okresu. Podívali jsme se do Gumotexu v Břeclavi a do Transrollu v Lednici.

Jsme rádi, že naše společná práce nebyla zbytečná a doufáme, že žáci po vystudování či vyučení svých oborů najdou zajímavou a dobře ohodnocenou práci.

                                                (Mgr. Jana Straškrábová, výchovná poradkyně ZŠ)